Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van BPi Bouwplaatsinrichters B.V. gevestigd te Twello

I. Algemene bepalingen

Artikel 1 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden van BPi Bouwplaatsinrichters B.V. bestaan uit drie onderdelen:

 • Het eerste gedeelte betreft algemene bepalingen.
 • Het tweede gedeelte betreft overeenkomsten van huur van (bouw)materieel – waaronder ook begrepen steigermaterieel – waarbij BPi Bouwplaatsinrichters B.V. verhuurt en de wederpartij huurt.
 • Het derde gedeelte betreft overeenkomsten van bemiddeling, waarbij BPi Bouwplaatsinrichters B.V. zich tegenover de wederpartij verbindt tegen vergoeding werkzaam te zijn bij het tot stand brengen van overeenkomsten met huurder/gebruiker, inhoudende de montage en demontage van steigermaterieel door de wederpartij bij of voor huurder/gebruiker.

1.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van BPi Bouwplaatsinrichters B.V.. Van deze voorwaarden kan slechts rechtsgeldig worden afgeweken indien en voor zover dit tevoren uitdrukkelijk schriftelijk met BPi Bouwplaatsinrichters B.V. is overeengekomen.

1.3 Algemene voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze kunnen slechts van toepassing zijn indien en voor zover BPi Bouwplaatsinrichters B.V. de toepasselijkheid daarvan schriftelijk heeft aanvaard. Deze aanvaarding geldt slechts per specifieke overeenkomst en laat de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van BPi Bouwplaatsinrichters B.V. onverlet.

Artikel 2 – Toepasselijk recht en geschillen

2.1 Op overeenkomsten met BPi Bouwplaatsinrichters B.V. en op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

2.2 Eventuele geschillen die verband houden met een met BPi Bouwplaatsinrichters B.V. gesloten overeenkomst of met deze algemene voorwaarden zullen – onverminderd het bepaalde in artikel 100 Rv – worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Zutphen.

Artikel 3 – Totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Offertes, aanbiedingen en prijsopgaven door BPi Bouwplaatsinrichters B.V. zijn nimmer bindend en gelden voor de duur van maximaal 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is vermeld door BPi Bouwplaatsinrichters B.V..

3.2 Een overeenkomst tussen BPi Bouwplaatsinrichters B.V. en haar wederpartij komt uitsluitend schriftelijk tot stand door toezending of overhandiging door BPi Bouwplaatsinrichters B.V. van de overeenkomst.

II. Overeenkomsten van huur

Artikel 4 – Aanvang, duur en einde huurtermijn, annulering

4.1 De huurtermijn vangt aan en eindigt op de in de overeenkomst vermelde data, met inbegrip van die dagen en duurt tenminste één kalenderweek.

4.2 Het gehuurde materieel dient op de laatste dag van de huurtermijn, uiterlijk om 16.00 uur te worden terugbezorgd bij BPi Bouwplaatsinrichters B.V.. Bij overschrijding van de overeengekomen huurtermijn wordt de huurovereenkomst inclusief de daarop van toepassing zijnde voorwaarden automatisch verlengd tot en met de dag waarop terugbezorging plaatsvindt.

4.3 Huurder is gerechtigd de met BPi Bouwplaatsinrichters B.V. gesloten huurovereenkomst schriftelijk en uiterlijk één maand voor aanvang van de huurtermijn te annuleren.

4.4 Indien annulering niet conform het bepaalde in 4.3 plaatsvindt, is huurder een vergoeding verschuldigd aan BPi Bouwplaatsinrichters B.V., groot 100% van het factuurbedrag dat zou worden vastgesteld over de huurtermijn, onder aftrek van de huurpenningen die BPi Bouwplaatsinrichters B.V. ontvangt door alternatieve inzet van de betreffende materieelstukken in de overeengekomen huurtermijn.

Artikel 5 – Huurprijs en betaling

5.1 De huurprijs wordt berekend per kalenderdag en is vermeld in de overeenkomst.

5.2 Tenzij in de overeenkomst anders vermeld, gelden de in de meest recente prijspublicaties en/of prijsopgaven van BPi Bouwplaatsinrichters B.V. vermelde prijzen. Prijsverhogingen worden – tenzij schriftelijk anders overeengekomen – doorgevoerd op de eerste van de maand volgend op die waarin de prijsverhoging door BPi Bouwplaatsinrichters B.V. is gepubliceerd en/of opgegeven.

5.3 Voor rekening van huurder komen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen:

 1. transportkosten van het gehuurde
 2. montage, bediening, onderhoud en demontage van het gehuurde
 3. hulpmaterialen, verbruiksartikelen, brandstoffen en smeermiddelen
 4. kosten van herstel van defecten en/of beschadigingen aan het gehuurde, indien ontstaan tijdens de huurtermijn
 5. kosten van vervanging bij verlies of diefstal
 6. kosten van wijzigingen die door huurder in of aan het gehuurde worden aangebracht, alsmede kosten om het gehuurde terug te brengen in de oorspronkelijke staat
 7. boetes en administratieve sancties – zoals op basis van de Wet Administratieve Handhaving Verkeersvoorschriften – opgelegd ten tijde van of in verband met de huurtermijn
 8. fiscale verplichtingen in verband met de huurtermijn
 9. gemeentelijke leges en/of precariorechten in verband met de huurtermijn.

5.4 Huurder is ook gedurende dagen waarop het gehuurde niet of niet volledig gebruikt kan worden, gehouden de huurprijs te betalen.

5.5 Betaling van de huurprijs vindt plaats binnen 14 dagen na factuurdatum, op de in de factuur aangegeven rekening. Indien BPi Bouwplaatsinrichters B.V. daartoe verzoekt, dient de huurder contant en/of vooraf te betalen of zekerheid te stellen voor de betaling van de huurprijs.

5.6 Blijft huurder nalatig (tijdig) te betalen, dan is zij zonder ingebrekestelling in verzuim, vanaf de eerste dag na het verstrijken van de in 5.4 genoemde betalingstermijn. Alle (incasso)kosten die verband houden met niet (tijdige) betaling komen voor rekening van huurder. Huurder is alsdan 1% rente per maand verschuldigd over de gefactureerde bedragen en alle bijkomende (incasso)kosten, te rekenen vanaf de factuurdatum.

5.7 Behoudens dwingende wettelijke bepalingen is huurder niet bevoegd een beroep te doen op verrekening, korting of opschorting van betaling.

Artikel 6 – Uitvoering van huurovereenkomsten

6.1 Bij aanvang van de huurtermijn stelt BPi Bouwplaatsinrichters B.V. het gehuurde op haar terrein ter beschikking. De huurder draagt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zelf zorg voor transport en (zonodig) opslag, montage en demontage van het gehuurde.

6.2 Het gehuurde verkeert – tenzij schriftelijk anders aangegeven – bij aanvang van de huurtermijn in goede, complete en gebruiksklare staat. Onvolkomenheden aan het gehuurde dienen binnen 24 uur schriftelijk te worden gemeld aan BPi Bouwplaatsinrichters B.V.. Eventuele reparatie of vervanging vindt niet plaats na schriftelijke toestemming van BPi Bouwplaatsinrichters B.V..

6.3 Er is sprake van een gebrek van het gehuurde als het gezien de staat of gezien een eigenschap of een andere niet aan huurder toe te rekenen omstandigheid niet aan huurder het genot kan verschaffen dat huurder daarvan bij het aangaan van de overeenkomst mag verwachten.

Artikel 7 – Verplichtingen huurder

7.1 Huurder is verplicht het gehuurde te houden in de staat waarin het bij aanvang van de huurtermijn verkeerde en dient het noodzakelijk onderhoud gedurende de huurtermijn voor haar rekening te nemen. Huurder zal het gehuurde slechts gebruiken overeenkomstig de bestemming. Wijzigingen aan het gehuurde zijn niet toegestaan.

7.2 Het is huurder niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren of in gebruik af te staan aan een derde.

7.3 Huurder draagt er – tenzij schriftelijk anders overeengekomen – zorg voor dat het gehuurde bij het einde van de overeengekomen huurtermijn in goede, complete en gebruiksklare en zonodig gereinigde staat en in dezelfde sortering en verpakking ter beschikking wordt gesteld aan BPi Bouwplaatsinrichters B.V.

7.4 BPi Bouwplaatsinrichters B.V. zal bij het einde van de huurtermijn het gehuurde op staat en aantal controleren, waarbij de schriftelijke overeenkomst uitgangspunt is. Kosten van controle en van herstel van eventuele gebreken aan het gehuurde komen voor rekening van huurder.

Artikel 8 – (Uitsluiting) Aansprakelijkheid

8.1 Huurder is aansprakelijk voor schade -van welke aard of door welke oorzaak ook en inclusief schade die BPi Bouwplaatsinrichters B.V. dientengevolge mocht lijden- aan het gehuurde toegebracht tijdens de huurtermijn.

8.2 BPi Bouwplaatsinrichters B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten, schade en rente aan de zijde van de huurder en/of derden, in geval die het gevolg zijn van overmacht en/of onvoorziene omstandigheden aan de zijde van BPi Bouwplaatsinrichters B.V. of handelen van de huurder.

8.3 Onder overmacht als bedoeld in artikel 8.2 wordt verstaan: storm, natuurrampen, brand, werkstakingen, tekort aan werkkrachten, oorlog, oproer, sabotage, uitvallen van energie- of watervoorzieningen, belemmeringen door derden veroorzaakt, brand, overheidsmaatregelen en verder alle omstandigheden, feiten, gebeurtenissen welke BPi Bouwplaatsinrichters B.V. niet kan voorzien en/of voorkomen en waardoor de uitvoering van de overeenkomst voor BPi Bouwplaatsinrichters B.V. bezwaarlijker, kostbaarder en/of onmogelijk wordt.

8.4 In een situatie als bedoeld in artikel 8.2 en 8.3 is BPi Bouwplaatsinrichters B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, te beëindigen, dan wel de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de overmachtsituatie is geëindigd, zonder tot enige vergoeding van kosten of schade te zijn gehouden.

8.5 BPi Bouwplaatsinrichters B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- en/of gevolgschade aan de zijde van de huurder of derden. Ingeval in een rechtsgeding de rechter niettemin tot aansprakelijkheid van BPi Bouwplaatsinrichters B.V. oordeelt, is BPi Bouwplaatsinrichters B.V. hooguit aansprakelijk voor de in de huurovereenkomst opgenomen huurprijs, dan wel voor het bedrag waarvoor door de verzekeraar van BPi Bouwplaatsinrichters B.V. dekking wordt verleend.

Artikel 9 – Opschorting verplichtingen en ontbinding huurovereenkomst

9.1 Indien de huurder enige op haar krachtens de huurovereenkomst of deze algemene voorwaarden rustende verplichting niet (tijdig) nakomt, is zij – zonder voorafgaande ingebrekestelling – in verzuim en is BPi Bouwplaatsinrichters B.V. bevoegd om de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat huurder aan haar verplichtingen heeft voldaan.

9.2 In geval van verzuim als bedoeld in artikel 9.1 is BPi Bouwplaatsinrichters B.V. bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, zonder tot enige vergoeding van kosten of schade te zijn gehouden.

9.3 Het recht op onmiddellijke ontbinding – zonder voorafgaande ingebrekestelling – heeft BPi Bouwplaatsinrichters B.V. ook in het geval:

 • het faillissement van huurder is uitgesproken
 • huurder surseance van betaling is verleend
 • de onderneming(sactiviteit) van huurder eindigt
 • de ondernemingsvorm van huurder wijzigt.

9.4 In geval van ontbinding als bedoeld in artikel 9.2 en 9.3 is huurder gehouden alle schade die BPi Bouwplaatsinrichters B.V. dientengevolge lijdt – inclusief (buiten)gerechtelijke kosten – te vergoeden.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

10.1 Het gehuurde blijft ten allen tijde eigendom van BPi Bouwplaatsinrichters B.V..

Artikel 11 – Handling en stalling eigendommen huurder

11.1 Het is huurder toegestaan materialen tijdelijk te stallen op het terrein van BPi Bouwplaatsinrichters B.V., mits van te voren aangemeld en mits de materialen zijn ondergebracht in een afgesloten zeecontainer.

11.2 De kosten van handling en opslag worden door BPi Bouwplaatsinrichters B.V. aan huurder in rekening gebracht. Betaling vindt plaats uiterlijk bij ophalen van de gestalde materialen.

III . Overeenkomsten van bemiddeling

Artikel 12 – Verplichtingen wederpartij

12.1 Wederpartij monteert, demonteert en transporteert – daaronder begrepen het horizontaal en verticaal transport op de bouwplaats – steigermaterieel van BPi Bouwplaatsinrichters B.V. ten behoeve van huurder/gebruikers, met wie BPi Bouwplaatsinrichters B.V. een huurovereenkomst heeft gesloten. Wederpartij sluit voor de door haar verrichte werkzaamheden een afzonderlijke overeenkomst met huurder/gebruiker van steigermaterieel van BPi Bouwplaatsinrichters B.V..

12.2 Wederpartij is verplicht na montage van steigermaterieel op de bouwplaats zorg te dragen voor het opruimen en afvoeren en zonodig tijdelijk opslaan van steigermaterieel.

12.3 Wederpartij is verplicht het steigermaterieel na demontage op de bouwplaats onbeschadigd aan BPi Bouwplaatsinrichters B.V. terug te geven en dient haar werknemers te instrueren zorgvuldig, professioneel en adequaat met het steigermaterieel te werken, zodanig dat aan het materieel geen schade ontstaat.

12.4 Wederpartij is verplicht alle specifieke (wettelijke) veiligheidsvoorschriften en recente kwaliteitseisen jegens haar werknemers, alsmede jegens de huurder/gebruiker, na te komen waar het gaat om de montage, het gebruik en de demontage van het steigermaterieel. Wederpartij vrijwaart BPi Bouwplaatsinrichters B.V. voor aanspraken dienaangaande.

12.5 Wederpartij is verplicht het steigermaterieel na demontage in goede staat en gereinigd terug te bezorgen bij BPi Bouwplaatsinrichters B.V. en te plaatsen in de daarvoor bestemde bakken/pallets.

Artikel 13 – (Uitsluiting) Aansprakelijkheid

13.1 Wederpartij is aansprakelijk voor schade veroorzaakt bij huurder/gebruiker, ten gevolge van nalatig handelen door haar – wederpartij – werknemers.

13.2 Wederpartij is eveneens aansprakelijk voor beschadiging of verlies van steigermaterieel van BPi Bouwplaatsinrichters B.V., veroorzaakt door werknemers van wederpartij en is gehouden alle schade die BPi Bouwplaatsinrichters B.V. dientengevolge lijdt, te vergoeden.

13.3 BPi Bouwplaatsinrichters B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van wederpartij, haar werknemers of schade van huurder/gebruiker, indien die schade het gevolg is van handelen of nalaten – daaronder begrepen opzet of bewuste roekeloosheid – van (werknemers van) wederpartij.

13.4 BPi Bouwplaatsinrichters B.V. aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van steigermaterieel.

13.5 Wederpartij vrijwaart BPi Bouwplaatsinrichters B.V. van alle aanspraken, van welke aard of omvang ook, van huurder/gebruiker en/of derden als gevolg van handelen van (werknemers van) wederpartij.

13.6 BPi Bouwplaatsinrichters B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een tekortkoming welke BPi Bouwplaatsinrichters B.V. redelijkerwijs had kunnen en behoren te voorkomen. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de overeenkomst.

Artikel 14 – Kosten en betaling

14.1 Wederpartij factureert de door haar verrichte werkzaamheden rechtstreeks aan huurder/gebruiker. Een kopie van de factuur wordt uiterlijk binnen één week na factuurdatum verzonden aan BPi Bouwplaatsinrichters B.V..

14.2 Per factuur als bedoeld in artikel 13.1 draagt wederpartij een in de overeenkomst vastgelegd percentage van het factuurbedrag af aan BPi Bouwplaatsinrichters B.V., te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum.

14.3 Blijft wederpartij nalatig (tijdig) te betalen, dan is zij zonder ingebrekestelling in verzuim, vanaf de eerste dag na het verstrijken van de in 14.2 genoemde termijn. Alle (incasso)kosten die verband houden met niet (tijdige) betaling komen voor rekening van wederpartij. Wederpartij is alsdan 1% rente per maand verschuldigd over de gefactureerde bedragen en alle bijkomende (incasso)kosten.

Artikel 15 – Concurrentiebepaling

15.1 Het is wederpartij niet toegestaan om steigermaterieel – al dan niet in eigendom toebehorend aan BPi Bouwplaatsinrichters B.V. – te verhuren aan derde bedrijven die onderdeel uitmaken van de Aan de Stegge Verenigde Bedrijvengroep (ASVB), of om zich bezig te houden met het verwerven van projecten bij ASVB-bedrijven waarvoor steigermaterieel benodigd is.

Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud

16.1 Alle door wederpartij gebruikte steigermaterialen van BPi Bouwplaatsinrichters B.V. blijven ten allen tijde eigendom van BPi Bouwplaatsinrichters B.V..